Privacy

Privacyverklaring Fondsenwerving

Cheer for champions is een fonds van het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano. Dit fonds hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In het licht van de Europese reglementering inzake bescherming van persoonsgegevens (GDPR) die sinds 25 mei 2018 van kracht is en de Belgische privacy reglementering, willen wij iedere gebruiker van de website of iedereen die op enige wijze wordt gecontacteerd in het kader van de activiteiten  en fondsenwerving van Cheer for champions informeren over hoe wij hun persoonsgegevens gebruiken.

 1. Wat zijn “persoonsgegevens”, wat betekent “verwerking van persoonsgegevens” en wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

“Persoonsgegevens” zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare persoon.

Onder “verwerking van persoonsgegevens” verstaan we elke bewerking van persoonsgegevens, zoals onder andere het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van persoonsgegevens.

De verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens is Pelicano, Stichting van Openbaar Nut (inschrijvingsnummer KBO 0819 409 280), met zetel te 1000 Brussel, Congresstraat 35. Indien u vragen of opmerkingen heeft, kan u steeds contact opnemen met dpo@cheerforchampions.be. Als we in deze privacyverklaring verwijzen naar “ons” of “de organisatie” dan wordt deze verwerkingsverantwoordelijke hiermee bedoeld.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken wij in het kader van onze fondsenwervingscampagnes?

Wij bekomen en verwerken volgende persoonsgegeven:

 • contactgegevens (naam, adres, aanspreektitel, geslacht);
 • e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, rijksregisternummer (als deze informatie ons wordt bezorgd) en persoonlijke voorkeuren van alle personen die ons een gift overmaken of interesse tonen voor onze activiteiten (tenzij men dat niet wenst, zie punt 5);
 • voor welke fondsenwervingscampagnes of activiteiten we iemand contacteerden of werden gecontacteerd;
 • informatie over ontvangen giften (datum, bedrag, rekeningnummer, eventuele domiciliëring, enz.) en de afhandeling ervan (de historiek van uw giften en eventueel informatie nodig voor het bezorgen van fiscale attesten).

Deze informatie kunnen we gebruiken voor toekomstige fondsenwervingsacties in het kader van Cheer for champions.

Wij kunnen ook andere informatie verwerken die u ons spontaan zou bezorgen, zoals uw feedback over onze organisatie of over bepaalde van onze activiteiten of campagnes.

Onze website en/of fondsenwerving heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd of wij gebonden zijn door onze wettelijke verplichtingen. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker van de website ouder is dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Tevens hebben wij niet de intentie om bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens te verwerken tenzij het noodzakelijk is voor het nakomen van een wettelijke verplichting of indien u deze zelf heeft gedeeld.

Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan onmiddellijk contact met ons op (zie contactgegevens).

Soms stellen derde partijen adresbestanden ter beschikking voor een specifieke fondsenwervingscampagne. In dat geval gebruiken we de persoonsgegevens enkel voor die campagne en worden uw gegevens alleen opgeslagen als u een gift doet in het kader van die campagne.

 1. Waarvoor en hoe gebruiken wij persoonsgegevens?

Uw gegevens worden enkel verwerkt om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen, u te informeren over onze activiteiten en over wat wij met uw giften doen, voor fondsenwerving, en voor de administratieve afhandeling van uw gift – inclusief het eventueel bezorgen van het fiscaal attest. In het kader van fondsenwervingscampagnes contacteren wij u in principe via gewone post of telefonische oproepen (tenzij u zich inschreef op de bel-me-niet-meer-lijst). Wij kunnen u ook via elektronische post contacteren indien u ons daarvoor voorafgaand expliciet de toestemming geeft.

Zonder dat u ons de nodige persoonsgegevens bezorgt, bijvoorbeeld door het invullen van een formulier of op enige andere wijze, kan uw gift en/of het bezorgen van een fiscaal attest niet correct behandeld worden.

Soms schrijven wij voor fondsenwervingscampagnes enkel personen aan op basis van specifieke profielen, zoals de gifthistoriek, de leeftijd of persoonlijke voorkeuren.

De verwerking van uw gegevens voor verdere fondsenwervingscampagnes is gebaseerd op het gerechtvaardigd belang van het Filantropisch Centrum van Stichting Pelicano vermits het voor de financiering van goede doelen nodig is om aan fondsenwerving te doen; dit bevordert de non-profit doelstellingen van onze organisatie en onze samenleving. Nadat u een gift heeft gedaan aan onze organisatie, worden uw gegevens voor de correcte afhandeling van deze gift (registratie, verwerking, fiscaal attest, eventuele domiciliëring) gebruikt op basis van de noodzaak voor de uitvoering van  onze verplichtingen jegens u, evenals op basis van ons gerechtvaardigd belang om de gift op correcte wijze te verwerken.

Voorts baseren wij ons voor het verwerken van uw gegevens op onze wettelijke verplichtingen, wij dienen immers te voldoen aan de verplichtingen ons opgelegd door de regelgeving inzake boekhouding, btw en fiscaliteit.

Wij verbinden er ons toe om redelijke, fysieke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens

 1. Gebruiken wij verwerkers voor de verwerking van deze persoonsgegevens?

Voor de verwerking van persoonsgegevens maken wij gebruik van dienstverleners die uw gegevens onder onze verantwoordelijkheid verwerken (zogenaamde “verwerkers”). Wij zien erop toe dat de dienstverleners op wie wij een beroep doen de nodige beschermingsmaatregelen in acht nemen voor een veilige en correcte verwerking van uw gegevens en dat zij hun verplichtingen onder de toepasselijke wetgeving nakomen.

Wij gebruiken verschillende externe partijen om uw persoonsgegevens te verwerken, te zorgen voor aflevering van fiscale attesten, u op de hoogte te houden van onze werking.

 • Direct Social Communications (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”)
 • Koalect (Rue des Ateliers 31, 1332 Rixensart, KBO 564.791.903)
 • Belfius (Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, KBO 403.201.185)

Uw gegevens worden namens onze organisatie verwerkt door Direct Social Communications (Victor Rauterstraat 33, 1070 Brussel, KBO 0427.917.874 – “DSC”). DSC is een dienstverlener die gespecialiseerd is in het helpen van goede doelen bij hun communicatie en fondsenwerving. DSC bewaart uw gegevens namens onze organisatie en organiseert ook onze fondsenwervingscampagnes en de opvolging ervan. DSC zorgt er ook voor dat uw gegevens up-to-date blijven. DSC doet voor de productie van sommige fondsenwervingscampagnes beroep op een leverancier in de Verenigde Staten, die hiervoor gecertificeerd is onder het Privacy Shield.

Uw online betaling wordt verwerkt door Koalect. Koalect bewaart uw betalingsgegevens zolang als nodig is voor het correct uitvoeren en opvolgen van uw betaling.

Al onze financiële operaties worden door de bank Belfius uitgevoerd.

Uw gegevens kunnen eveneens worden doorgegeven aan derden buiten onze organisatie wanneer dat nodig is voor de behandeling van uw gift en/of de fiscale gevolgen ervan (bijvoorbeeld banken en de fiscale overheid voor het overhandigen van fiscale attesten) of wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zouden zijn.

Zonder uw toestemming, geven wij uw persoonsgegevens niet door aan andere organisaties. Wij laten ook niet toe dat uw persoonsgegevens worden gebruikt voor commerciële doeleinden.

 1. Wat zijn uw rechten en hoe kan u die uitoefenen?

Overeenkomstig de geldende regelgeving beschikt u over de volgende rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op de intrekking van uw toestemming

Wanneer de verwerking gebaseerd is op uw toestemming, heeft u te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Dit doet evenwel geen afbreuk  aan het rechtmatig karakter van de verwerking die vóórafgaandelijk aan de intrekking gebeurde op basis van uw toestemming.

 • Recht op toegang tot de persoonsgegevens en kopie ervan

De eerste kopie van de persoonsgegevens wordt kosteloos verstrekt. Indien u om bijkomende kopieën verzoekt, houden wij het recht voor om op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aan te rekenen.

 • Recht op rectificatie, het vervolledigen of update van uw persoonsgegevens, dit met inachtneming van de doeleinden van de verwerking
 • Recht op schrapping van uw persoonsgegevens

 

Dit wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. de persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt;
 2. u trekt de toestemming waarop de verwerking berust, in, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking;
 3. u maakt bezwaar tegen de verwerking, en er zijn geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking, of u maakt bezwaar tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden;
 4. de persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
 5. de persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op ons rust;
 6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van diensten van een informatiemaatschappij.
 • Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens

Dit wanneer één van de volgende gevallen van toepassing is:

 1. U betwist de juistheid van de persoonsgegevens, gedurende een periode die ons in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren;
 2. de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in de plaats daarvan om beperking van het gebruik ervan;
 3. wij hebben de persoonsgegevens niet meer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;
 4. u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking, in afwachting van het antwoord op de vraag of de gerechtvaardigde gronden van de verwerkingsverantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
 • Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens indien de verwerking berust op uw toestemming of deze via een geautomatiseerd procedé zou worden verricht

 

 • Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Behalve als er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering. Ingeval van direct marketing-doeleinden kan u evenwel te allen tijde bezwaar maken.

U kan de bovenvermelde rechten in principe kosteloos uitoefenen via onze bovenvermelde contactgegevens. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunnen we u verzoeken om een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Wanneer de verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zouden zijn, houden wij ons het recht voor een redelijke vergoeding te vragen voor de administratieve kosten die met de afhandeling van het verzoek gepaard gaan, dan wel om te weigeren gevolg te geven aan het verzoek.

In de mate van het mogelijke zal uw verzoek tot uitoefening van één van de voormelde rechten onmiddellijk en in elk geval uiterlijk binnen één maand worden behandeld. Afhankelijk van de complexiteit van uw verzoek of het aantal verzoeken, kan die termijn met twee bijkomende maanden verlengd worden. In dergelijk geval berichten we uiterlijk binnen één maand na uw verzoek over de verlenging.

U dient wel voor ogen te houden dat wij niet steeds verplicht zijn om gevolg te geven aan ieder verzoek tot uitoefening van uw rechten, dit omwille van onze wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang (bewaren, statistische analyse, wetenschappelijk of historisch onderzoek), voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering of de gerechtvaardigde uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en/of informatie.

Eventuele betwistingen omtrent uw rechten zullen we voor advies en dsesnoods bemiddeling voorleggen aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Klachten

U heeft steeds de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder inzake bescherming van de persoonlijke levenssfeer indien u van oordeel bent dat uw rechten worden geschonden of dat u op uw verzoek geen afdoende reactie heeft bekomen. Dat kan via de volgende contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: +32 (0)2 274 48 00

E-mail: contact@apd-gba.be

 1. Hoe lang bewaren wij uw persoonsgegevens?

Indien wij u als potentieel donateur aanschrijven en u doet geen gift, worden uw gegevens niet verder door ons verwerkt. Indien u ons een gift heeft gedaan, verwerken wij uw gegevens verder voor onze fondsenwerving. We bewaren de gegevens tot 10 jaar na uw laatste gift of nadat u op enige andere wijze actief uw interesse in onze organisatie heeft getoond (of langer indien wettelijk verplicht volgens de fiscale wetgeving).

Wij zullen de gegevens natuurlijk niet langer gebruiken indien u ons laat weten dat u dat niet meer wenst, onder voorbehoud van wat werd gesteld onder punt 5 hierboven. Gegevens m.b.t. de uitreiking van fiscale attesten zullen minimaal bijgehouden worden zo lang als dit wettelijk vereist is.

 1. Hoe bekwamen wij uw contactgegevens?

Wij bekwamen uw contactgegevens doordat:

 • u een gift deed, zich inschreef op onze campagne of informatie vroeg;
 • u in het verleden reeds een gift heeft gedaan voor onze organisatie en daarom werd opgenomen in ons bestand; of
 • u op enige wijze heeft aangegeven dat u door ons gecontacteerd wenst te worden (bijvoorbeeld via het invullen van een formulier op onze website of op een evenement of manifestatie); of
 • uw gegevens voor een specifieke fondsenwervingscampagne ter beschikking kregen van een derde voor eenmalig gebruik. Verdere gegevens over de betrokken derde kunnen op eenvoudige aanvraag worden bekomen.
 1. Diverse

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd, zo ook in het kader van wijzigingen in de fondsenwerving of aanpassingen aan de bestaande regelgeving. Behoudens uitdrukkelijk en schriftelijk protest zullen de bijgewerkte voorwaarden in werking treden op 30 dagen na de bekendmaking via de website. Bij wijzigingen zullen wij u, indien redelijkerwijze mogelijk, op de hoogte brengen.

Cookiebeleid

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine data- of tekstbestanden die door de website naar uw browser worden gestuurd, zodat uw browser wordt herkend. Er zijn verschillende cookies met diverse doeleinden: technische cookies (voor taalinstellingen bijvoorbeeld), sessie-cookies (tijdelijke cookies) en tracking-cookies (cookies die het gedrag van de bezoeker op de website volgen en bijhouden, om zo een meer optimale gebruikservaring te kunnen aanbieden).

Cookies worden op de harde schijf van de computer van de bezoeker weggeschreven. Cookies kunnen geplaatst worden door de server van de website die wordt bezocht of door partners waarmee de website samenwerkt. Cookies lezen enkel de informatie die door de cookies zelf wordt geplaatst.De cookies hebben geen toegang tot andere informatie.

Een cookie bevat meestal de naam van de server die de cookie geplaatst heeft, een vervaldatum en een unieke cijfercode.

Cookies helpen om de website beter af te stemmen op de wensen en de voorkeuren van de bezoekers. Cookies kunnen ook gebruikt worden om de inhoud van een website of de publiciteit opeen website te personaliseren.

De Belgische wetgeving bevat enkele bepalingen rond cookies, en het gebruik ervan op websites. De Belgische implementatie is afgeleid van de Europese e-privacyrichtlijn, maar het cookiegebruik en de cookiewetgeving worden in elk Europees land anders geregeld. Meer informatie over het bijhouden van gegevens vind je ook in onze privacyverklaring.

Gebruik van cookies op deze website

Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies:

Onmisbare cookies

Deze cookies zijn onmisbaar om gebruik te kunnen maken van de website. Enkele voorbeelden: navigatie op de website, invulformulieren …

Functionele cookies

De functionele cookies zijn de cookies die het functioneren van de website vergemakkelijken en ervoor zorgen dat de gebruiker een meer gepersonaliseerde surfervaring krijgt. Enkele voorbeelden: taalkeuze, presentatievoorkeuren …

Performantie cookies

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google. Google Analytics maakt gebruik van cookies. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IPadres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers van Google. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de websiteactiviteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Via deze cookies wordt via Google Analytics ook door Cheer for champions  informatie verzameld over de manier waarop bezoekers de website gebruiken. Via de informatie die zo verzameld wordt, kunnen statistische analyses gemaakt worden. Deze analyses geven inzicht in hoe vaak webpagina’s bezocht worden, waar bezoekers de meeste tijd doorbrengen … Zo kan Cheer for champions de structuur, navigatie en inhoud van de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk maken en verbeteren.

Hoe kan u cookies verwijderen?

Hoe u dat kan doen verschilt van browser tot browser. De site van de Nederlandse consumentenbond legt uit hoe u dat per browser kan doen voor de meest populaire browsers (Chrome, Firefox, Edge (Windows 10) en Safari (MacOS)) en ook hoe u het aanpakt op smartphone en tablet.

Tip

Om snel en gemakkelijk in elke browser op een PC cookies te kunnen verwijderen is er een toetsenbord combinatie die altijd werkt: toetsenbord combinatie CTRL + SHIFT + DEL.

Vragen?

Voor vragen over het cookiebeleid kan u terecht bij info@cheerforchampions.be.